Gradsystem och utbildning inom Tempelriddareorden

Utbildning kan se olika ut beroende på lärosäte och ämne. Inom ordenssällskap handlar det ofta om ett gradbaserat system där varje grad presenterar en uppsättning utmaningar, upplevelser, kunskaper eller frågor. För den som är tempelriddare är det 12 grader som presenteras. Varje grad är noga utformad för att ge kandidaten tillräckligt att bearbeta för att kunna ta sig vidare. Att jobba med ett gradsystem är föga unikt ens i jämförelse med traditionella skolor. Vad som dock väcker frågor är att det råder sekretess. Orsakerna till att tempelriddare och andra ordensmedlemmar inte yppar innehållet i gradmaterial eller ritualer behöver dock inte vara så svårt att förklara. Varje grad presenterar en del av utbildningens innehåll vars struktur och funktion behöver hållas hemlig för medlemmen som ännu ej genomgått ritualen. Att hemlighålla vad som sker under en ritual är för många en hederssak. Även om man väljer att lämna tempelriddareorden kan man ha gett sitt ord på att inte berätta någonting för utomstående. Den som ger sitt ord och har integritet föredrar ofta att stå fast vid detta även om man utträder.

Via webbplatsen för tempelriddareorden kan man studera de föreskrifter som presenterats. I dessa framgår allt ifrån ordens värderingar till hur tempelriddare skall vara på privat såväl som i orden. Att leva ett liv fritt från berusning och främja ett stabilt, rättvist samhälle, verkar höra till de viktigare delarna av hur tempelriddare skall verka.

Värderingar och ideal bland tempelriddare

Om det är någonting som framgår när man tittar på material från tempelriddareorden, är det värderingarna som nämns. Man verkar aktivt för att stötta de som har det svårt och strävar efter att vara en tillgång i samhället där man befinner sig. Att värna om alla människors lika värde är ytterligare någonting man betonar flerfaldigt på såväl webbplats som i egna dokument.

Av denna anledning gör man ingen skillnad mellan människor. Alla har ett medfött värde och skall behandlas med respekt! Detta verkar utgöra ett fundament i vad tempelriddare står för. Som medlem är man välkommen hela livet. Om det föreligger speciella omständigheter eller önskemål kan man begära utträde. Detta innebär dock inte att man har rätt att dela med sig av ordens hemliga delar. Överträder man de regler tempelriddarorden satt upp kan man också nödgas lämna orden. Var gränserna dras och hur man resonerar angående dessa frågor är dock någonting man får ta med orden.